Tin tức sự kiện

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2022-TDH-01

Cùng với đề tài mã số B2022-TDH-02, sáng 22/5/2024, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ "Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh các trường trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc”, mã số B2022-TDH-01 do PGS.TS. Nguyễn Duy Quyết chủ nhiệm.

Thực trạng công tác hoạt động TDTT ngoại khóa cho học sinh các trường THPT khu vực miền núi phía Bắc còn nhiều hạn chế bất cập: nhận thức về vị trí, vai trò công tác TDTT chưa đầy đủ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác GDTC và TDTT ngoại khóa còn hạn chế; Đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên còn thiếu và ít được bồi dưỡng; Chưa tổ chức đa dạng các hoạt động TDTT ngoại khóa cho học sinh. Kết quả học tập môn thể dục vẫn còn tỷ hệ học sinh chưa hoàn thành. Đây là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác GDTC.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đã lựa chọn và xây dựng được 06 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa cho học sinh các trường THPT khu vực miền núi phía Bắc gồm: Với 06 giả pháp đã lựa chọn ở trên, bước đầu đã được sự thừa nhận của các giáo viên, chuyên gia làm công tác lãnh đạo, quản lý và công tác giảng dạy tại các trường THPT khu vực miền núi phía Bắc. Đồng thời qua kiểm nghiệm trong thực tiễn tổ chức, hoạt động TDTT ngoại khóa cho đối tượng nghiên cứu đã khẳng định được tính hiệu quả, nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa, thể lực chung của học sinh đã được nâng cao, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục thể chất cho học sinh.

Qua quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến với kết quả nghiên cứu và sản phẩm đề tài, trên cơ sở đề cương đã được phê duyệt, Hội đồng đánh giá thống nhất ý kiến chấp thuận kết quả nghiên cứu của đề tài. Theo yêu cầu của Hội đồng, chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa và bổ sung theo các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện thủ tục trình Bộ theo quy định.

BAN BIÊN TẬP