Công đoàn trường

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều 17/01/2024, Công đoàn Trường ĐHSP TDTT Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

​​Việc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn năm 2024 gắn liền với xây dựng chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết và cụ thể hóa trong nội dung và nhiệm vụ công tác của từng cấp công đoàn, từng công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, ThS. Ngô Xuân Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã giới thiệu nội dung cốt lõi của Nghị quyết, vấn đề trọng tâm về thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu được nghe báo cáo về các chuyên đề “Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028”. Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị nhằm thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của tập thể Công đoàn Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

BAN BIÊN TẬP