Đảng uỷ

Học tập chính trị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Nằm trong kế hoạch nội dung Hội nghị học tập chính trị đầu năm, chiều 26/9/2022, BCH Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); Học tập, quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Tại đây, Hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII ngày 05/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.


Thông qua Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết nhằm giúp viên chức, sĩ quan, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Nhà trường.

BAN BIÊN TẬP