Tin tức sự kiện

Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra các điều kiện đảm bảo dạy học môn học GDQP&AN và công tác quân sự, quốc phòng tại Trường

Ngày 28/11/2023, Đoàn công tác của Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh - Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh – Vụ trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các điều kiện đảm bảo dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quân sự, quốc phòng tại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh – Vụ trưởng Vụ GDQPAN, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Giáo dục quốc phòng và an ninh là vấn đề chiến lược, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trực tiếp góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo đảm cho đất nước có đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới, khu vực; các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng tạo cớ can thiệp từ bên ngoài; những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp,... đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai, những nhà khoa học của đất nước nói riêng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này phải tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng GDQPAN cho học sinh, sinh viên đạt chuẩn theo chương trình “Huấn luyện chiến sĩ mới”.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng; Các điều kiện đảm bảo dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (đảm bảo vũ khí, trang bị và thao trường, bãi tập trong huấn luyện; chế độ chính sách, hỗ trợ cho dân quân tự vệ thực hiện các nhiệm vụ; kiểm tra hệ thống thao trường bãi tập, mô hình dụng cụ huấn luyện; …); công tác đào tạo, cấp phát, quản lý chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Trong quá trình kiểm tra giờ học thực tế, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh chia sẻ kiến thức bảo vệ Tổ quốc sớm và động viên sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông sẽ chăm chỉ học tập về quốc phòng an ninh, từ đó có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đoàn đánh giá công tác Giáo dục QP&AN của Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đúng quy định; làm tốt công tác liên kết với các trường đại học, cao đẳng. Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh khẳng định việc kiểm tra để tìm ra những hạn chế, từ đó có phương án khắc phục. Do đó, Đoàn công tác cũng chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm và đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt công tác giáo dục QPAN; đổi mới giáo án, phương pháp dạy học, hình thức thi, kiểm tra đánh giá.

BAN BIÊN TẬP