Công đoàn trường

Đại hội điểm Công đoàn Giảng viên 2 thành công tốt đẹp

Chiều 15/2, Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Trường ĐHSP TDTT Hà Nội chọn tổ chức đại hội điểm.

Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 có 43 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công đoàn bộ phận Giảng viên 2 đã xây dựng, triển khai và tổ chức các hoạt động của công đoàn bộ phận theo Điều lệ công đoàn Việt Nam, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2023. Trong đó có chỉ tiêu bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị tổ chức Đảng xem xét, kết nạp là vượt mức. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế.

Qua báo cáo cùng thảo luận trực tiếp, Đại hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm đẩy mạnh hoạt động công đoàn như cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; cần quan tâm phát triển lợi ích đoàn viên, quan tâm chăm lo, vảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời chú trọng đén công tác phong trào đặc biệt là phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; không ngừng đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động, phương thức hoạt động cần đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù của công đoàn bộ phận; công tác chỉ đạo, điều hành cần coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động luôn xác định vai trò quan trọng của tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể công đoàn bộ phận giảng viên 2 thành một tập thể đoàn két, năng động và sáng tạo; để hoạt động công đoàn có hiệu quả cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể với phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm…

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ viên chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội và Nghị quyết Đảng bộ Trường.

Phát biểu tại Đại hội, ThS. Lê Học Liêm – Chủ tịch Công đoàn Trường biểu dương Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 luôn giữ vững tinh thần đoàn kết với nhiều đổi mới, sáng tạo ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dù thời gian chuẩn bị không dài song với sự nỗ lực của cả tập thể, Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 đã tổ chức Đại hội diễn ra đầy đủ nội dung, trang nghiêm và khoa học. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 đã chỉ đạo hướng dẫn các tổ công đoàn tham gia nhiều hoạt động thi đua yêu nước, hoạt động thi giảng; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên, duy trì phát huy các quỹ mãi ấm công đoàn; phát hiện nhiều nhân tố đóng góp cho hoạt động công đoàn chung, đã đạt danh hiệu CĐ xuất sắc tiêu biểu, nhiều cá nhân được tặng giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ GD&ĐT, của Công đoàn Trường.

Thay mặt BTV Công đoàn Trường, ThS. Lê Học Liêm yêu cầu công đoàn bộ phận Giảng viên 2 nghiêm túc rút kinh nghiêm, khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm chăm lo tới lợi ích chính đáng của công đoàn viên. Bám sát sự lãnh đạo của công đoàn cấp trên, tham mưu kịp thời các chủ trương, phát triển phong trào hoạt động công đoàn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đối với nội dung công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, phát động các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm…, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo động lực cho công đoàn viên phấn khởi thi đua, tăng chất lượng hiệu quả công việc, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giới thiệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Trường tin tưởng và hy vọng tập thể Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động, phong trào công đoàn, hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra. ThS. Lê Học Liêm cũng yêu cầu các đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức, uy tín, đủ năng lực trình độ vào BCH Công đoàn đại diện cho tập thể công đoàn viên, giữ vai trò quyết định cho sự thành công của hoạt động công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã tiến hành Bầu BCH Công đoàn bộ phận Giảng viên 2 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí: đồng chí Lê Duy Linh, đồng chí Trần Thị Nhu, đồng chí Nguyễn Thị Thu Minh, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Khánh và đồng chí Quách Thị Ngọc Hà.

BAN BIÊN TẬP