Chương trình bổ sung kiến thức trình độ cao đẳng ngành Giáo dục thể chất cho đối tượng liên thông trình độ đại học hệ chính theo hệ thống tín chỉ tốt nghiệp cao đẳng ngành Thể dục- Sinh; Thể dục – Đoàn đội; Thể dục Giáo dục công dân

Tài liệu

Dung lượng: 1.4 MB Định dạng: Adobe PDF