Tin tức sự kiện

Thiết lập hộp thư tuyên truyền pháp luật Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Ngày 20/6/2012, Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, hướng tới thượng tôn pháp luật trong mọi mặt của đời sống.

Ngày Pháp luật Việt Nam ra đời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện Kế hoạch số 592/KH-ĐHSPTDTTHN ngày 03/11/2021 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường, Phòng TCCB&TT phối hợp với Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên trường thiết lập hộp thư điện tử: ttpl.hupes@gmail.com (và đường link google forms: https://docs.google.com/forms/d/1IrwwQvQwTgrf9RVUc1pdpJB4GY2lBFnqxlkM9h5ZQr8/edit) nhằm mục đích kết nối, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của viên chức, sĩ quan, người lao động, người học trong trường. Định kỳ hàng Quý, thông qua fanpage của Công đoàn trường và Đoàn Thanh niên, bộ phận chuyên trách sẽ tổng hợp và giải đáp thắc mắc được gửi qua hộp thư và biểu mẫu. Hi vọng đây sẽ là “cánh tay nối dài” của Nhà trường góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân