Tin tức sự kiện

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền số 138/KH-ĐHSPTDTHN.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc bội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông nội bộ, Nhà trường yêu cầu thông tin về cuộc bầu cử được đăng tải thường xuyên, liên tục trên trên hệ thống truyền thanh, website và fanpage. Bên cạnh đó, tuyên truyền dưới hình thức tranh cổ động, khẩu hiệu, pano, áp phích tại các địa điểm trung tâm trong Nhà trường, đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được chia thành 3 giai đoạn chính:

Đợt 1 là từ tháng 03/2021 đến cao điểm tháng 4/2021: Tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

Đợt 2 là từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021: Tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.

Đợt 3 là từ sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.